Điều khoản sử dụng trang web

Ngày phiên bản: 23 tháng 6 năm 2015

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web của chúng tôi tại: https://www.bio-tracking.org/

Các điều khoản sử dụng trang web này, bao gồm các Điều khoản bổ sung hiện hành (như được định nghĩa bên dưới) (gọi chung là ” Điều khoản “) áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ và tất cả các trang web khác do bio-tracking.org điều hành (mỗi trang được gọi là ” Trang web “). Xin lưu ý rằng các Điều khoản này được áp dụng, bất kể phương tiện cung cấp bất kỳ Trang web nào cho bạn.

Bằng cách sử dụng bất kỳ Trang web nào, bạn cho biết rằng bạn đã đọc và chấp nhận các Điều khoản này, bao gồm cả Điều khoản bổ sung hiện hành và đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản đó (đôi khi được sửa đổi). Nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản hiện hành, vui lòng không sử dụng bất kỳ Trang web nào.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo, vì vậy bạn nên xem lại chúng mỗi khi bạn truy cập bất kỳ Trang web nào.

Chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến các giới hạn về trách nhiệm pháp lý có trong điều khoản 11 bên dưới và sự đồng ý đối với việc truyền và xử lý dữ liệu có trong điều khoản 9 bên dưới.

Ngoài các Điều khoản này, mỗi Trang web có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho (các) Trang web mà chúng xuất hiện hoặc các dịch vụ có sẵn trên Trang web (” Điều khoản bổ sung “). Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc mọi Điều khoản bổ sung và Chính sách quyền riêng tư khi chúng tạo thành một phần của các Điều khoản này đối với (các) Trang web mà chúng liên quan. Trong trường hợp Điều khoản bổ sung xung đột với các Điều khoản này, Điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý nào trong Điều khoản bổ sung), nhưng chỉ đối với (các) Trang web mà chúng xuất hiện.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn nghi ngờ việc sử dụng sai bất kỳ Trang web nào, vui lòng tham khảo Điều khoản bổ sung cho Trang web có liên quan để biết thông tin về người thích hợp để liên hệ.

Đối với các nhận xét chung về bất kỳ Trang web nào hoặc để xin phép thực hiện bất kỳ điều gì bị cấm hoặc không có trong Điều khoản hiện hành hoặc yêu cầu sự đồng ý hoặc thỏa thuận trước của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trên trang ‘Liên hệ’ trên trang liên quan Địa điểm.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu khách truy cập của mình cũng làm như vậy. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm quyền của người khác. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền của chúng tôi.
Vui lòng bao gồm tất cả những điều sau đây trong thông báo của bạn:

Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm;mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên trang web;địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và tất cả các thông tin khác đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn;một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; Vàtuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Sử dụng trang web

Quyền truy cập vào bất kỳ Trang web nào được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên Trang web hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà bất kỳ hoặc tất cả (các) Trang web không khả dụng vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật bất kỳ Trang web nào và có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ Trang web nào cũng có thể lỗi thời vào bất kỳ lúc nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó.

Thông tin và tài liệu trên bất kỳ Trang web nào không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ sự tin cậy nào đối với thông tin và tài liệu đó bởi bất kỳ khách truy cập nào vào Trang web hoặc bởi bất kỳ người nào có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

Bạn có thể xem (và, nếu có, nghe và/hoặc xem) nội dung và ứng dụng có sẵn trên Trang web cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được sử dụng hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng, tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi hoặc nội dung và/hoặc ứng dụng trên đó vì mục đích thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi. Việc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ Trang web nào hoặc nội dung và/hoặc ứng dụng trên đó cho mục đích thương mại sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng biệt và có thể phải trả phí.

Đôi khi, bạn có thể in các trang riêng lẻ của bất kỳ Trang web nào để sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại của mình, với điều kiện là việc in đó không quan trọng hoặc có hệ thống và các nhãn hiệu, thông báo bản quyền và thông báo nhãn hiệu thương mại của chúng tôi không bị xóa.

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web đó đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi. Người dùng đã đăng ký có thể (như được nêu chi tiết trong Điều khoản bổ sung cho Trang web đó) tùy chỉnh một số tính năng nhất định của Trang web để tạo các khu vực được cá nhân hóa của Trang web cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng họ. Bạn không được thay đổi, điều chỉnh hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần nào của Trang web.

Bạn không được (dù trực tiếp hay gián tiếp):

phân phối, truyền, cung cấp, bán hoặc đề nghị bán hoặc cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ Trang web nào hoặc bằng mọi cách tìm cách thương mại hóa tất cả hoặc một phần của sự kết hợp các tài liệu cùng nhau tạo thành Trang web;

phân phối, truyền, cung cấp, bán hoặc đề nghị bán hoặc cung cấp bất kỳ nội dung, tệp, nguồn cấp dữ liệu hoặc dữ liệu nào từ một Trang web, cho dù có sẵn công khai hay không, trừ khi được Trang web đó cho phép cụ thể và tuân thủ mọi điều kiện hoặc hạn chế hiện hành; hoặc

sao chép, tải xuống hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung, tệp, nguồn cấp dữ liệu hoặc dữ liệu nào từ bất kỳ Trang web nào, cho dù có sẵn công khai hay không, để tạo hoặc đưa vào cơ sở dữ liệu hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào, với điều kiện là để tránh nghi ngờ, điều này không nhằm mục đích hạn chế việc sao chép một phần không đáng kể của bất kỳ tài liệu nào như vậy khi bạn có thể chứng minh ‘xử lý công bằng’ với tài liệu đó, trong từng trường hợp theo đạo luật bản quyền, kiểu dáng và Bằng sáng chế của Vương quốc Anh năm 1988.

Bạn nên biết rằng nội dung và tài nguyên có thể bị xóa khỏi bất kỳ trang web nào có hoặc không có thông báo vào bất kỳ lúc nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự tin cậy nào của bạn đối với tính khả dụng liên tục của bất kỳ nội dung hoặc tài nguyên nào trên Trang web.

Cho dù bạn có phải là người dùng đã đăng ký hay không, bạn không được lạm dụng cơ sở ‘Báo cáo nhận xét này’ của bất kỳ Trang web nào (hoặc bất kỳ tính năng tương tự nào) (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, bằng cách tạo các báo cáo độc hại).

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm đối với mọi khoản phí của bên thứ ba mà bạn phải chịu khi truy cập và sử dụng bất kỳ Trang web nào, đặc biệt bao gồm mọi khoản phí mạng cho việc sử dụng internet cố định hoặc di động.

Liên kết

Bạn có thể thiết lập một liên kết đến một hoặc nhiều Trang web, với điều kiện là:

 • Liên kết là hợp pháp và không gây bất lợi hoặc gây tổn hại và/hoặc không lợi dụng danh tiếng hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách không công bằng;
 • Liên kết đó không nhằm mục đích quảng cáo hoặc khuyến mại (trừ khi chúng tôi đã đồng ý rõ ràng với nó);
 • Liên kết không phải từ bất kỳ trang web nào quảng bá bất kỳ quan điểm chính trị hoặc tôn giáo nào, hoặc khuyến khích hoặc mô tả sự không khoan dung, hận thù, phân biệt đối xử, bạo lực, nội dung khiêu dâm hoặc hoạt động bất hợp pháp (các trang web thuộc bất kỳ tính chất nào như vậy được gọi là ” Diễn đàn không được chấp nhận”);
 • Liên kết không ngụ ý sai hoặc gây hiểu nhầm hoặc gợi ý rằng chúng tôi xác nhận, phê duyệt hoặc được liên kết với trang web được liên kết, các trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó;
 • Không được phép đóng khung bất kỳ Trang web nào trên bất kỳ trang web nào khác và bạn không được cung cấp quyền truy cập vào Trang web hoặc một phần của Trang web dưới bất kỳ URL nào khác.

Chúng tôi có thể rút lại quyền liên kết của bạn với bất kỳ Trang web nào mà không cần thông báo và vào bất kỳ lúc nào (hành động theo quyết định riêng của chúng tôi).

Theo các Điều khoản này và các Điều khoản bổ sung hiện hành, bạn chỉ có thể bao gồm các liên kết trên bất kỳ Trang web nào tới các trang web hoặc trang web của bên thứ ba nếu:

 • Trang web của bên thứ ba không phải là Diễn đàn không được chấp nhận và nội dung hoặc liên kết đến các trang web hoặc trang web của bên thứ ba đó không vi phạm bất kỳ quy định nào được nêu trong khoản 6.6;
 • Các điều khoản sử dụng của các trang web hoặc trang web đó cho phép liên kết như vậy;
 • Các liên kết được đánh dấu rõ ràng và dễ thấy như vậy;
 • Nội dung của bất kỳ trang web hoặc trang web được liên kết nào có liên quan và rõ ràng có liên quan đến Nội dung mà nó được liên kết; Và
 • Liên kết sẽ không dẫn đến bất kỳ tải xuống tự động nào.

Khi bất kỳ Trang web và/hoặc ứng dụng nào chứa liên kết đến các trang web, trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ di động khác thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, người dùng khác, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ, thì các trang web, trang web, tài nguyên và dịch vụ di động đó chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn và bạn truy cập chúng có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web, trang web, tài nguyên hoặc dịch vụ di động của bên thứ ba. Bạn nên đọc bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành và chính sách bảo mật.

Sự đăng ký

Khi bạn được yêu cầu đăng ký để sử dụng Trang web hoặc một phần của Trang web, bạn có trách nhiệm cung cấp các chi tiết đăng ký chính xác và đầy đủ cũng như cập nhật các chi tiết đó. Chúng tôi có quyền dựa vào bất kỳ chi tiết đăng ký nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Đăng ký của bạn với bất kỳ Trang web nào phải bằng tên thật, của riêng bạn, không dưới bất kỳ tên giả hoặc tên giả nào và không phải với danh tính của bất kỳ người nào khác. Bạn không được giả vờ là một người khác. Bạn phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ khi đăng ký bất kỳ Trang web nào. Nếu bạn cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi thì bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có quyền nhận email đến địa chỉ email đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng gửi email cho bạn mà không cần thông báo trước.

Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thứ được thực hiện bằng cách sử dụng chi tiết đăng ký của bạn. Bạn không được tiết lộ chi tiết đăng nhập của mình cho bất kỳ người nào khác. Nếu bạn nghĩ rằng một người khác có thể có quyền truy cập hoặc đang sử dụng thông tin đăng ký của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Chúng tôi có thể đình chỉ, chấm dứt hoặc ngăn chặn tài khoản của bạn và/hoặc quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả (các) Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi. Khi chúng tôi tạm dừng, chấm dứt hoặc ngăn chặn đăng ký của bạn, bạn không được cố gắng đăng ký lại hoặc gửi bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc ứng dụng nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Để tránh nghi ngờ, khi chúng tôi đình chỉ, chấm dứt hoặc ngăn chặn tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web nào, chúng tôi có thể tiếp tục xuất bản hoặc sử dụng Nội dung của bạn (như được định nghĩa trong khoản 6) theo các quy định của Điều khoản hiện hành.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi theo khoản 2 của các Điều khoản này.

Nội dung của bạn

Mỗi Trang web có thể, theo Điều khoản bổ sung của riêng mình, cung cấp cho bạn cơ hội gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc phát nội dung và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài báo, bình luận, ảnh, văn bản, âm nhạc , video, bản ghi âm, đồ họa máy tính, hình ảnh, dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (“Nội dung”). Bạn giữ quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà bạn nắm giữ trong Nội dung.

Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép miễn phí bản quyền, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, sao chép, dịch, cấp phép phụ, tạo các tác phẩm phái sinh từ đó, cung cấp, giao tiếp, hiển thị, lưu trữ và phân phối Nội dung của bạn (toàn bộ hoặc một phần) và/hoặc kết hợp Nội dung đó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, định dạng, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc được phát triển sau này (bao gồm nhưng không giới hạn ở dạng in, kỹ thuật số và điện tử) trên toàn thế giới theo với các quy định của các Điều khoản này. Bằng cách gửi Nội dung của mình, bạn đảm bảo rằng bạn có quyền cấp giấy phép này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với Nội dung của mình. Trong phạm vi mà bạn không thể từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân nào như vậy, bạn đồng ý không khẳng định điều tương tự.

Đó là toàn quyền quyết định của chúng tôi, tuân theo bất kỳ quy tắc và thủ tục nào áp dụng cho bất kỳ Trang web nào, cho dù chúng tôi có chọn xuất bản hay cung cấp Nội dung có sẵn trên Trang web hay không. Chúng tôi có thể xóa Nội dung theo quyết định của mình, chỉ tuân theo các nghĩa vụ rõ ràng của chúng tôi đối với các bài viết được đánh giá ngang hàng.

Để tránh mọi nghi ngờ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể:

Tiếp tục xuất bản tất cả hoặc một phần nội dung của bạn, bao gồm các ứng dụng, tên, thị trấn và quốc gia của bạn, ngay cả khi bạn đổi ý và muốn chúng tôi xóa nội dung đó và/hoặc bạn không còn đăng ký với Trang web nữa;

 • Xóa nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi (ngay cả khi bạn không vi phạm các Điều khoản này).
 • Sử dụng tất cả hoặc một phần nội dung của bạn để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Sao chép nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền hoặc các dấu hiệu hoặc hình ảnh nhận dạng khác của bạn;
 • Xuất bản và/hoặc phân phối các tiện ích và các ứng dụng khác tương tự như của bạn và mang thương hiệu hoặc biểu trưng của chúng tôi hoặc của người dùng khác mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bạn;
 • Sửa đổi nội dung của bạn theo bất kỳ cách nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ nội dung nào và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà bạn tải lên hoặc gửi.

Bằng cách tải lên hoặc gửi nội dung lên bất kỳ Trang web nào, bạn đảm bảo rằng (theo các câu sau) bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền sở hữu đối với nội dung. Nếu nội dung bao gồm bất kỳ tài liệu nào thuộc về bên thứ ba, bạn cam kết rằng bạn đã được chủ sở hữu bên thứ ba đó cho phép sử dụng tài liệu của họ theo các quy định của các Điều khoản này, bao gồm cả việc xuất bản tài liệu đó trên Trang web có liên quan và quyền của khách truy cập Trang web để tải xuống nội dung, bao gồm cả tài liệu của bên thứ ba đó. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn đã đính kèm tất cả các thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba mà bạn được yêu cầu đính kèm.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng nội dung của bạn và nội dung của bất kỳ trang web nào mà bạn bao gồm liên kết đến bất kỳ Trang web nào hoặc bạn đăng liên kết từ một Trang web lên đó sẽ không phù hợp. Không giới hạn, nội dung (và nội dung của các trang web bên thứ ba) có thể bị coi là không phù hợp nếu:

 • Nó gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào và/hoặc nó tạo ấn tượng sai về nguồn gốc hoặc sự chấp thuận của nó;
 • Nó phỉ báng, đạo văn (bao gồm cả đạo văn từ tác phẩm của chính bạn), lạm dụng, ác ý, đe dọa, sai sự thật, gây hiểu lầm, xúc phạm, xúc phạm, phân biệt đối xử, tục tĩu, quấy rối, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, gây hận thù hoặc ủng hộ bạo lực;
 • Nó vi phạm tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của người khác hoặc các quyền khác, hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn;
 • Nó ảnh hưởng đến bất kỳ thủ tục pháp lý đang diễn ra hoặc đang chờ xử lý nào mà bạn biết;
 • Nó chứa những lời buộc tội không đúng đắn hoặc chỉ trích cá nhân đối với nhân viên, biên tập viên hoặc người đánh giá của chúng tôi;
 • Nó vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nó có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm Nội dung chứa, nhưng không giới hạn, vi-rút máy tính, bom logic, trojan, sâu máy tính, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác, dữ liệu hoặc hành vi có hại và/hoặc chứa bất kỳ yếu tố nào khác nhằm gây hại cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc để thực hiện hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ giao dịch gian lận hoặc không trung thực nào);
 • Nó quảng cáo hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hoặc đưa ra bất kỳ yêu cầu quyên góp hoặc hỗ trợ tài chính nào;
 • đó là thư rác hoặc nội dung rác;
 • Nó mạo danh một người khác hoặc nói cách khác xuyên tạc danh tính, liên kết hoặc trạng thái của bạn;
 • Nó sẽ được coi là một hành vi phạm tội hoặc theo luật định trong bất kỳ khu vực tài phán nào, hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc trái pháp luật; và/hoặc
 • Nó vi phạm các điều khoản này và/hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào.

Bạn không được cố gắng tránh hoặc làm suy yếu bất kỳ biện pháp bảo vệ nào mà chúng tôi áp dụng để đảm bảo an ninh và hoạt động của bất kỳ Trang web nào.

Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ Trang web nào, máy chủ lưu trữ bất kỳ Trang web nào hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với bất kỳ Trang web nào hoặc tấn công bất kỳ Trang web nào thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua một trình duyệt web thông thường theo cách được chấp nhận rộng rãi và phù hợp với các Điều khoản này. Bằng cách vi phạm các quy định của điều khoản này, bạn có thể phạm tội hình sự. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ và quyền của bạn để sử dụng Trang web bị ảnh hưởng và bất kỳ Trang web nào khác mà việc sử dụng của họ tuân theo các Điều khoản này sẽ ngay lập tức và tự động ngưng.

Trừ khi bạn được chúng tôi cho phép rõ ràng để làm như vậy, bạn không được gửi lại bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu hoặc ứng dụng nào khác đã bị từ chối hoặc xóa trước đó.

Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi theo yêu cầu và giữ cho chúng tôi được bồi thường đối với mọi trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí, khiếu nại và phí tổn (bao gồm mọi chi phí và phí tổn chuyên môn) mà chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm nào của bạn của khoản 6 này.

Bạn cam kết bảo vệ chúng tôi khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào của bên thứ ba rằng việc sử dụng hoặc sở hữu bất kỳ Nội dung nào do bạn gửi hoặc tải lên bất kỳ Trang nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó (” Khiếu nại IPR “), và sẽ yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi được bồi thường đối với mọi trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí, khiếu nại và phí tổn (bao gồm mọi chi phí và phí tổn chuyên môn) mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy.

Nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba trên bất kỳ Trang web nào. Nội dung của bên thứ ba bao gồm, ví dụ, nhận xét, blog và bài viết được đăng bởi bất kỳ bên thứ ba nào, Nội dung, nội dung quảng cáo, ứng dụng được đăng bởi các bên thứ ba khác và nội dung được truy cập thông qua ứng dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Để tránh nghi ngờ, chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các Trang web. Tất cả các quyền đó được bảo lưu. Trạng thái của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) với tư cách là tác giả của nội dung trên trang web của chúng tôi phải luôn được thừa nhận.

Chúng tôi thừa nhận và đồng ý rằng bạn (hoặc người cấp phép của bạn) giữ (các) quyền sở hữu đối với bất kỳ bản quyền nào mà bạn có thể có đối với Nội dung mà bạn gửi hoặc tải lên bất kỳ Trang web nào, theo Điều khoản.

Thông tin cá nhân của bạn

Ngoài các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư tại http://www.nature.com/info/privacy.html một cách cẩn thận vì chính sách này chi phối việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn và nêu rõ rằng chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn ở Vương quốc Anh và chuyển thông tin đó đến các công ty trong tập đoàn của chúng tôi (bao gồm cả các công ty có trụ sở bên ngoài Vương quốc Anh và Châu Âu). Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, lưu giữ, xử lý và chuyển dữ liệu của bạn như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư.

Dịch vụ tương tác

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên bất kỳ Trang web nào, bao gồm (không giới hạn) phòng trò chuyện, bảng thông báo và các diễn đàn khác (”dịch vụ tương tác“).

Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, dịch vụ đó có được kiểm duyệt hay không và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả hình thức kiểm duyệt của con người hay kỹ thuật).

Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, theo dõi hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên bất kỳ Trang web nào và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của mình đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi tại điều khoản 6 của các Điều khoản này và như có trong bất kỳ Điều khoản bổ sung nào, cho dù dịch vụ có được kiểm duyệt hay không.

Việc trẻ vị thành niên sử dụng các dịch vụ tương tác của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ cho phép con cái họ sử dụng một dịch vụ tương tác rằng điều quan trọng là họ phải trao đổi với con mình về sự an toàn của chúng khi trực tuyến, vì việc kiểm duyệt không phải là điều dễ hiểu. Trẻ vị thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào nên được biết về những rủi ro tiềm ẩn đối với chúng.

Khi chúng tôi kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, thông thường chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện liên hệ với người kiểm duyệt, nếu có vấn đề hoặc khó khăn phát sinh.

Trách nhiệm của chúng tôi

Thông tin và tài liệu có trên mỗi Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên. Thông tin và tài liệu như vậy có thể không chính xác hoặc lỗi thời và không nên được coi là một tuyên bố dứt khoát hoặc đầy đủ. Bạn nên kiểm tra bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên Trang web và sử dụng phán đoán của riêng bạn trước khi làm hoặc không làm bất cứ điều gì trên cơ sở thông tin hoặc tài liệu đó. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm đối với Trang web hoặc nội dung của nó. Tất cả các bảo đảm (rõ ràng hoặc ngụ ý) (bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về chất lượng và sự phù hợp thỏa đáng cho mục đích liên quan đến bất kỳ Trang web nào và/hoặc nội dung của nó) đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc đối với hành vi lừa đảo xuyên tạc hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể bị giới hạn bởi luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào phải chịu do không có sẵn, rút ​​lại, hỏng hoặc mất bất kỳ Nội dung, tài liệu hoặc thông tin hoặc dữ liệu nào từ hoặc trên bất kỳ Trang web nào, hoặc cho bất kỳ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung trên bất kỳ Trang web nào.

Trong khi chúng tôi giám sát từng Trang nhằm tìm và sửa lỗi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng mỗi Trang hoặc bất kỳ tính năng riêng lẻ nào của mỗi Trang sẽ không có lỗi, luôn khả dụng và/hoặc miễn phí khỏi virus và các khuyết tật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Bảo trì trang web

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể cần tạm dừng quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của bất kỳ trang web nào trong khi chúng tôi: sửa lỗi và lỗi trong trang web; cài đặt các bản cập nhật và thực hiện chẩn đoán chung cũng như bảo trì trang web; và thực hiện bảo trì khẩn cấp và/hoặc tạm dừng quyền truy cập vào máy chủ, và do đó đôi khi trang web có thể ít truy cập hơn hoặc không khả dụng đối với bạn.